Vem hittar hem?

Av Anna Berg

Vem hittar hem? Här talar Jesus och Maria Magdalena

Ur boken:

“Tillsammans lämnar de ett starkt testamente till oss och ger råd i den turbulenta tid som föregår den förestående transformation som väntar människorna på Jorden.
Boken handlar om att söka – sin identitet, sin partner, sitt hem, sitt livsmål och sin lycka. Den handlar också om att söka sin andliga väg för att hitta hem.
Från sin andliga horisont arbetar Jesus och Maria Magdalena målmedvetet med att försöka hjälpa var och en av oss in på rätt spår så att allt går lätt och smidigt igenom de akuta händelser, känslostormar och politisk oro som många idag är inhöljda i.
Vi förbereds här inför en utmanande framtid som leder oss mot en ny värld, i en högre frekvens där våra liv kommer att vara förändrade, men befriade från allt det negativa som omger oss idag. Allt blir rätt om man hittar sin väg, sitt mål och den rätta lyckan. Och vem hittar detta? Hur hittar man det? Vem hittar hem?”

Sju potenta redskap som hjälper dig påbörja en livsförändring:

 • Den nya livsenergin – ett kraftfullt verktyg
 • Kärlekens, passionens och glädjens knappar
 • Att åkalla Jesu kraft
 • Glädjens bubbelvatten
 • Hur hantera en pandemi
 • Andligt träningspaket i fyra punkter
 • Ta dig igenom bokens labyrint så kommer du rätt!

En mini-bibel fylld av energi som inspirerar och vägleder!

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Våra berättelser – Trilogi

Av Anna Bergbook

”Våra berättelser” är en trilogi där vi möter Jesus, Maria och Maria Magdalena. Tillsammans ger de här böckerna en ny och rikare bild av deras liv. Trilogin är en nyutgivning och har kompletterats med flera nya kapitel. En mäktig bok fylld av Känsla, Kraft och Sanning!

Boken om Jesu liv – Känsla
Detta är den okända sanning om Jesu liv som det är meningen att vi skall ta till oss. Här berättar Jesus själv om den privata delen av sitt liv och om den kris som ledde till att Jesus tillhörde två familjer. Vi får följa honom på långa resor till Indien och Egypten och vara med om fascinerande initieringar i Cheopspyramiden.

Se också beskrivning av Boken om Jesu liv.

Maria -Andlig mästare – Kraft
Här möter vi en kraftfull mästare, mycket olik den Jungfru Maria vi läser om i Biblen. Vi får ta del av hennes profetior om framtiden där hon blickar fram mot nästa tidssfär då Himmelriket på Jorden kommer att råda. Hon tar upp hur hennes liv som Maria gestaltades och den komplicerade relationen till sin son Jesus.

Se också beskrivning av Maria andlig mästare.

Maris Magdalenas berättelse – Sanning
Maria Magdalena var helt nödvändig för att Jesus skulle orka utföra sin oerhörda uppgift. Hon berättar om sin relation med Jesus, deras barn, flykten från Palestina och hennes liv och arbete i Södra Frankrike samt vad som hände med den heliga Graalen. Äntligen – så här var det!

Se också beskrivning av Maria Magdalenas berättelse.

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Nåden

Av Anna Bergbook

Boken tar upp de olika situationer och de olika skepnader där nåden visar sig för människorna. Vi får lära oss betydelsen av att tacka och kunskap om hur vi ska ingjuta energi i det vi önskar. Boken tar upp den matris som leder energin hos dem som kanaliserar, vägleder och ger healing eller andra behandlingar.

Vi får råd om hur vi ska förhålla oss i de oroliga tider vi lever i, med flyk­tingströmmar och terrordåd, och hur vi ska tackla den rädsla många män­niskor bär på för vart Jorden är på väg.

Åren 2017-20 förbereds uppstigningen och vi får veta hur denna upplevs och påverkar våra liv. Det är viktigt att fokusera på egna önskningar och avsluta det man påbörjat för att man ska kunna gå vidare.

De höga energipåslagen behövs för att många människor som är utvalda till uppdrag ska ta tag i dessa. Grundtonen i Anna Bergs kanaliserade bud-skap är ljus.

Ur boken:

”När mänskligheten nått upp till nästa trappsteg så sker det som många redan nu väntar på och längtar efter, den så kallade uppstigningen. Den har ibland framställts såsom väldigt dramatisk, så som en radikal förändring av allt levande på Jorden och så kan den måhända te sig. Nedan följer en schematisk beskrivning av hur denna förvandling kan gå till.

Tanken är att ni som lever i täta tredimensionella kroppar ska bli mer eteriska och för att använda en liknelse: det skall bli mer luft och ljus mellan atomerna i er kropp. Dessa mindre täta, helt nya kroppar är de ni kommer att träda in i, i samband med den så kallade uppstigningen. Man kan nämligen likna denna händelse vid ett inträde. Man lever sitt liv i sin gamla kropp, men under ett övergångsskede förbereds och iscensätts en ny matris för en, och vid ett visst givet tillfälle så omstruktureras ens kropp enligt den matrisen till den uppstigna kroppen, själen och anden. Och därmed är man en ny varelse.”

Boken tar också upp:

 • Hur ett andligt uppvaknande går till
 • Bejaka lustprincipen
 • Matrisen tar emot de andliga energierna
 • Ta vara på utmaningarna
 • Rucka på din bekvämlighet och bli en ledare
 • När du insett din sanna väg, viker hindren
 • Varelser från andra solsystem finns här
 • Den optimala världen – ett pågående nu

En spännande, överraskande och inspirerande bok!

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Vägledning 1 – Skapa ditt liv

Av Anna Berg79170_15_75

Från sin position i den andliga världen ger här Jesus Kristus Sananda genom Anna Berg vägledning till dagens människor. Det handlar om hur vi ska leva och hur vi kan utveckla oss andligt så att vi kan möta de stora förändringar som väntar på Jorden.

I boken tar han upp att livets skeenden styrs av de så kallade livshjulen
som driver händelserna i livet framåt och den roll de ”händelsekedjor” som redan är förutbestämda spelar i våra liv. Till detta kommer vår egen alltmer ökande skapande kraft.

Vi får här veta hur vi skall använda denna förmåga och hur vi undviker att missbruka denna gåva. Vidare diskuteras kärlekens oerhört stora betydelse i våra liv och vikten av att inte låta åren gå utan kärlek. Vi får veta att vi inte kan vänta längre om vi vill iscensätta något stort och betydelsefullt i liv – för tiden är nu.

Ett viktigt inslag i boken är det omtumlande avsnittet om karma som nu skall upphöra och de konsekvenser detta får i våra liv. Denna bok är den första av fem med andlig vägledning från Sann Anda.

Ur boken:

”En färd in i det omedvetna kan vara en hisnande upplevelse men också någonting otäckt, en erfarenhet som du kanske inte vill göra om. I det omedvetna döljer sig många saker vi inte vill lyfta upp och titta på. Ni är kanske medvetna om att ni har gjort saker i ert liv som ni inte är stolta över. I barndomen kan det ha handlat om att ni retat andra barn eller mobbat dem. Under tonåren har ni kanske lekt med andra ungdomars känslor eller uteslutit någon vän från umgänget i vänkretsen. I vuxenlivet begår man då och då misstag och råkar medvetet eller omedvetet såra andra. Allt detta finns förborgat i ditt inre.

Varför är det då viktigt att ta fram allt detta i ljuset? Jo, för att ni måste upplösa de negativa energier som vidhäftar alla dessa upplevelser. Detta måste ske för att du ska kunna gå vidare i din andligautveckling. Det är viktigt att inte tänka på sådant som kan dra ner dig från de höga energier som råder i ditt liv.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Dubbelvolym:

Vägledning 2 – Att möta det oväntade
Vägledning 3 – Kärlekens energier

Av Anna Berg79170_15_78

I denna dubbelvolym fortsätter Anna Berg sin väg-ledning till dagens människor, delvis inspirerad av de budskap hon själv får liksom de hon får ta emot genom Jesus Kristus Sananda.

Vägledning 2 – Att möta det oväntade

Här berättar Anna Berg om de stora förändringar som kommer att ske på Jorden. En del av dessa kommer att vara smärtsamma och tvinga oss att lägga om vårt sätt att leva. Av Anna Berg och Jesus Kristus Sananda får vi råd om hur vi ska hantera kriser och förändringar. Vi får också veta hur vi själva kan påverka utvecklingen i positiv riktning genom att fokusera på det ljusa i stället för att göda konflikterna med vår energi. Din glädje påverkar världsalltet!

Ur boken:

”De stora andliga sprången sker nästan alltid i tider av turbulens och inte när allt är rofyllt. Ty sådan är dynamiken i människans väsen, att denna extra livsenergi som alstras i tider av turbulens är en gåva som du ska använda för att gå vidare i ditt liv. Be att få bli vägledd till nästa vägskäl, och be om hjälp att ta av i rätt riktning.”

Vägledning 3 – Kärlekens energier

Anna Berg ger här råd om hur vi ska hantera relationerna i vårt liv, hur vi ska kompromissa och lösa konflikter. Att hitta och hålla ett av de tre huvudfokus som en människa har för sitt liv är mycket viktigt. Sananda beskriver också de höga energier som styr våra liv, som kärlekens, och hur dessa energier kan hjälpa oss att fatta viktiga beslut och klara kriser i livet. Här beskrivs hur kärleken och olika slag av kosmisk energi styr våra liv. Du lär dig använda “den innersta kärnans energi”, en kraft på en hög frekvens som kan hjälpa dig dagligen.

Ur boken:

”Se till att du gör skillnad – att du i morgon gör något som är annorlunda och något du normalt inte gör. Vik av och ta en annan väg till arbetet eller kontakta någon du inte hört av på länge. Se till att de tankar du tänker är konstruktiva och positiva. Försök mota de mörka molnen och oron på din himmel så att de inte får din energi och gör att du därmed förlorar din handlingskraft. Var den som gör skillnad och var den som upplyser andra som inte hittar rätt i det stora livsbiblioteket. Ordna upp deras boktravar så att de ser ett sammanhang och åter kan hitta i sina liv och hjälp dem att tänka konstruktivt. Sprid budskapet om vikten om att vara positiv i sitt förhållningssätt till andra. Du kommer genast att märka en skillnad och bli sporrad att fortsätta på denna väg.

Mäktar du inte med att ta dessa steg, be då om hjälp att dels orka ta tag i ditt eget liv och dels orka hjälpa din nästa. De steg du tar i morgon är de första på vägen mot en varaktig fred på Jorden och den är du och alla andra satta på Jorden för att åstadkomma. Du har kanske inte sett det så, men du är lika ansvarig för denna process som presidenten i USA.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Dubbelvolym:

Vägledning 4 – På väg mot en ny värld
Vägledning 5 – Att leva nu och efter år 2012

Av Anna Berg79170_15_81

I denna dubbelvolym avslutar Anna Berg sin Vägledningsserie, inspirerad av de budskap hon får ta emot av Jesus Kristus Sananda.

Vägledning 4 – På väg mot en ny värld

 • Livet som ni förstår det i dag är inne i sin slutfas.
 • Successivt införs nya energier på Jorden vilket innebär en smygande förändring av verkligheten. En högre atmosfär skall etableras. Och nya kanaler öppna mellan människor
 • Vad har hänt mer uppstigningen?
 • Hur undviker vi mer drastiska scenarios för mänskligheten?
 • Hur lyckas man in relationer?
 • Hur får man det man önskar snabbare?
 • Njut av vad du har så får du mer!

I denna nya bok med andlig vägledning, mottagen av Anna Berg, får vi inblickar i vad som väntar oss i framtiden. En ny världsordning skall etableras. Förändringar sker i en allt snabbare takt, vår telepatiska förmåga ökar och vi leds allt närmare att leva i flödet av andlig kraft. I boken får vi råd om hur vi klara denna allt mer krävande tillvaro och bli mer kärleksfulla. I det nya kommer man att ha känslan av att något hela tiden händer. Det kommer att kännas mycket vitaliserande, och kan jämföras med livet i den andliga världen.

Du får här konkreta modeller för hur man eliminerar den negativa kraften som finns i oro och mörka tankar och i stället lever i glädje, i flödet.

Ur boken:

”När du börjar tänka på ett nytt sätt och när du har tränat ditt sinne att mota bort negativa tankar och se till att ditt tungsinne inte får råda, så kommer du långsamt att märka en förändring. Denna förändring består i att du successivt börjar bli glättigare till sinnet och mer konstruktiv. Dessa två tillstånd är viktiga för att du ska kunna ta det stora klivet uppåt i energikedjan, mot en högre nivå av medvetande och andlig insikt.”

Vägledning 5 – Att leva nu och efter år 2012

 • Om tio år lever vi i en förändrad värld. Vad händer efter år 2012?
 • Se upp för negativ påverkan! Du påverkas du av energier från dem du inte ens känner?
 • Generationen som stoppades.
 • Dina livsuppgifter – hur känner du igen dem? Deras betydelse för ditt andliga liv.
 • Vänskap – kärlekens träningsskola
 •  Sexualiteten – en försmak
 • Vald av själen
 • Barn och att vara förälder
 • Vad har hänt med den andliga utvecklingen?

Ur boken:

”Tillhör du dem som vill förändring och inser att en sådan är nödvändig även om den kräver uppoffringar och stora insatser av dig personligen, så kan du göra följande: strunta hädanefter blankt i vad andra människor tycker om dig personligen, om vad du gör, hur du lever ditt liv, vilken mat du äter, hur du lever ditt personliga kärleksliv, vad du spenderar dina pengar på och så vidare. Stålsätt dig mot andra människors kommentarer och visa med ditt exempel på en ny väg att leva sitt liv. Detta kräver stort mod eftersom du kan riskera att förlora en del vänner eller komma i konflikt med din närmaste familj. Du kommer inte att söka den konflikten, men den kan drabba dig genom andra människors missunnsamhet och oförståelse för var du befinner dig och vad du sysslar med.”

En spännande bok som ger dig ökad förmåga att hantera det om kommer att ske på Jorden inom kort!

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Boken om Jesu liv

Av Anna Berg

Del 1 av trilogi

I denna kanaliserade bok berättar Jesus om de delar av sitt liv som inte finns återgivna i Bibeln. Han kände tidigt att han var annorlunda och att han skulle följa Guds röst. Hans mor tillät inte alltid detta vilket ledde till att han vid tidig ålder flyttade till en annan familj. Han berättar också om det omvälvande mötet med Maria Magdalena och om hur deras liv tillsammans gestaltade sig.

Ur boken:

”Jag blev förälskad. Ja, allt som jag tidigare känt vad gäller kärlek bleknade och jag såg endast denna enda person som jag älskade över allt annat. Hon hette Maria och kom från Magdala. Vi träffades när jag en dag var på genomresa i den byn med Benjamin som hade ett ärende i närheten. Hon kom gående mot mig när jag stod på en av vägarna i byn. Hon strålade och fullkomligt glänste. Det ögonblick då våra ögon möttes för första gången är för evigt inristat i mitt minne. Jag kände det som om mitt hjärta stannade.”

”Ja, när jag var 12-13 år kom en stor händelse över vår familj. Jag flyttade och bodde resten av min tid i Nasaret hos en väninna till min mor. Hon hette också Maria och var mycket kärleksfull och kom att betyda mycket för mig och hennes man likaså. Han hette Benjamin även om han till sin konstitution alls inte var småvuxen, tvärt om. Maria och Benjamin kunde inte få barn och jag kom till dem som en stor glädje.”

Ur förordet:
”Detta är den okända sanning om Jesu liv som det är meningen att vi skall ta till oss.”

De höga energipåslagen behövs för att många människor som är utvalda till uppdrag ska ta tag i dessa. Grundtonen i Anna Bergs kanaliserade bud-skap är ljus.

Boken tar också upp:

 • Hur ett andligt uppvaknande går till
 • Bejaka lustprincipen
 • Matrisen tar emot de andliga energierna
 • Ta vara på utmaningarna
 • Rucka på din bekvämlighet och bli en ledare
 • När du insett din sanna väg, viker hindren
 • Varelser från andra solsystem finns här
 • Den optimala världen – ett pågående nu

En spännande, överraskande och inspirerande bok!

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Maria – andlig mästare

Av Anna Berg79170_15_69

Del 2 av trilogi

Vi möter här en kraftfull mästare, mycket olik den Jungfru Maria vi läser om i Bibeln. Vi får reda på hur hon idag ger sig till känna för människorna, bland annat genom madonnor som gråter.

Hon berättar också om att den gestaltning hennes liv fått i Biblen delvis är en myt. Vi får ta del av hennes profetior om framtiden och får veta vad vi människor måste göra för att den goda vågskålen skall väga över för utvecklingen på Jorden.

Maria berör en mängd frågor; hur balansen mellan fattiga och rika måste förändras, de ungas betydelse, homosexualiteten och den kristna kyrkans globala uppdrag och ger många överraskande svar. Hon tar också upp hur livet som Maria gestaltade sig och den komplicerade relation hon hade till sin son Jesus. Denna bok ger dig svaren och du kommer att bli mycket omtumlad!

Ur boken:

”Jag vet att ni alla vill veta vem jag egentligen är. Ni vill veta om jag är gudinna eller en vanlig kvinna som är upplyst av gudsmedvetande. Sanningen är den att jag, liksom flera i Jesu närhet, är medskapare till detta Universum och också till det kommande. Jag har funnits i eoner av tid och genomgått många långa förändringsprocesser och utvecklats genom lidande och glädje.

Jag har alltid vetat vad som skall ske och jag har noga valt utvecklingsvägar för Jorden och dess människor. Att inneha denna roll är inte lätt. Många vänder sig till mig i sina böner och vill att jag skall frälsa dem från allt ont, hjälpa dem bli friska och se till att det goda segrar på Jorden. På många ställen och på många sätt har jag försökt påminna om min existens, om det gudomligas rättmätiga plats i livet och försökt ge uppmärksamhet till skeenden som behöver ändras.

I många fall har jag lyckats få denna uppmärksamhet och därmed satt fokus på det som många av er skulle kalla under, något som är svårt att förklara med vanliga förklaringsmodeller. Det är så, med de meddelanden jag använder mig av till människor, att det alltid finns en förmedlare av dessa budskap, antingen det är en människa eller ett föremål. Men alltid har jag lyckats förmedla mitt engagemang, min oro och min sorg till de människor som kommit i kontakt med de fenomen jag nu beskriver.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Maria Magdalenas berättelse

Av Anna Berg79170_15_74

Del 3 av trilogi

För många är Maria Magdalena ett namn som skymtar förbi i Bibelns berättelser om Jesus och hans lärjungar. Men Maria Mag-dalena var i själva verket den människa som var helt nödvändig för att Jesus skulle orka utföra sin oerhörda uppgift.

I den här boken som är mottagen av Anna Berg berättar Maria Magdalena själv om sitt liv, sin relation med Jesus och om vad som hände efter hans uppstigning. Hon berättar om sitt svåra uppdrag, att samla och teckna ned hans budskap och sprida det bland människorna.

I de unika budskap som Anna Berg haft privilegiet att få ta emot får vi också läsa om hur den heliga Graalen fördes vidare, om hennes resor, bland annat till England. Vidare får vi veta hur en kristen församling växte fram kring Maria Magdalena i södra Frankrike. Insprängda i berättelsen finns också avsnitt där Maria Magdalena ger råd och undervisning avsedda för dagens människor.

Boken är en uppföljare till Anna Bergs tidigare böcker om Jesu liv och om Maria, hans mor. Tillsammans ger de här böcker-na en ny och rikare bild av Jesus – en bild som revolutionerar kyrkans gängse bild av Jesus.

Ur boken:

”Att samla dessa texter, att försöka sammanföra dessa till en helhet,  föll på min lott. Jag hade ganska lätt för att uttrycka mig och var skrivkunnig genom den undervisning jag fått hos Maria och Benjamin. Efter hans död var jag i ett sådant chocktillstånd att jag inte mäktade med att ta mig an denna uppgift. Men när jag så småningom samlade mig och en församling började uppstå kring mig och min familj i södra Frankrike, tog jag mig samman och började nedteckna mina minnen. Jag hade också hjälp av andra som hade upplevt Jesus på nära håll och som hade varit med om några av de viktigaste händelserna i hans liv. De fick av mig i uppdrag att skriva ned dessa händelser och på så sätt samlade jag successivt de texter som skulle utgöra embryot till denna nya del av Bibeln. Under årens lopp växte textmassan och jag började också se till att de kopierades efterhand.

Likväl blev det så att när evangelisterna många år senare grep sig an verket att beskriva Jesu liv och gärningar så tog man inte hänsyn till de berättelser jag nedtecknat. Endast fragment kvarstår av dessa berättelser. Detta är olyckligt eftersom de innehöll mycketstarka energier. Orsaken är att det ganska tidigt uppstod splittring mellan olika fraktioner bland Jesu följeslagare.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Återfödelsen och döden – livet mellan liven

Av Anna Berg79170_15_60

* Vad händer när vi dör? Här får du svaren!
* Vad händer innan vi föds ? Här får du veta!
* Vem och vad styr livscykelns olika faser? Läs boken!

”Återfödelsen och döden – livet mellan liven” är en handfast och överraskande bok om döden. Anna Berg förmedlar här information från Jesus. Vi får lära känna de faser som styr det liv man lever ”mellan liven” och får också kunskap om de olika sfärerna i den andliga världen.

Successivt avskalas man sin tidigare personlighet och bearbetar de trauman man upplevt. Gradvis börjar man så småningom intressera sig för möjligheten till pånyttfödelse. Mellan dessa stadier, eller faser, vilar man och utför olika arbetsuppgifter. Boken är en central källa till kunskap om döendet, mellanlivsfaserna och pånyttfödelse. Den tar upp de minutiösa förberedelser som görs inför ett nytt liv, alltifrån olika livsscenarion till de överens-kommelser som träffas mellan själar som samtidigt skall befinna sig i fysiska kroppar och samverka för att neutralisera karma.

En strategisk bok om den period av levandet som kallas döden.

Ur boken:

”Ibland ges nåd och denna får man inte slarva med. Den är ett mirakel där Gud går in i sin egen skapelse och helar det som är sjukt så att det blir friskt. Hur kan detta ske, undrar du? Ja, det sker genom att Gud ingjuter sin vilja, sin kärlek och sin kraft i en själ så att den inom loppet av en tiondels sekund förvandlas till den mest optimala essensen av sig själv, av Guds ursprungliga intention med den själen. Denna essens och kraft fortplantar sig lika fort till kroppen som påbörjar ett blixtsnabbt transformationsförlopp så att ett helande kan ske, till synes omedelbart.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Kärleken – vägen till Gud och lyckan

Av Anna Berg79170_15_29

I denna kanaliserade bok ger Jesus råd om hur vi skall finna den fulländade relationen. Boken är kodad och innehåller alltså mer än det tryckta ordet. När du läser boken händer saker med dig i det eteriska som hjälper dig med din situation här och nu och du får möjlighet att ta tag i det som hindrar dig från att vara lycklig. Att uppleva kärleken – på alla plan, varje dag – är vad vi har kommit hit för.

Ur boken:

“I vissa liv får man lov att ta med sig denna charm, egentligen den emotionella spännvidden, trots att man egentligen alltid lämnar den efter sig i det eteriska och bara ikläder sig den i vissa fall. Men varför får man då överhuvudtaget ta den med sig, undrar du nu? Ja, det beror helt enkelt på att du har vissa uppdrag att utföra för vilka du behöver denna extra dos energi, denna utstrålning som gör att människor faller för dig, inte bara i kärleksrelationer utan över huvudtaget.”

“Man lever, så att säga, i ett förklarat medvetandetillstånd. Detta i sin tur beror på att man genom förälskelsens elixir kommer sin sanna identitet, och ursprunget till denna identitet, på spåren. Människan är sprungen ur kärlek, ur Guds kärlek till människorna och genom förälskelsens glasögon upplever vi att vi ser allt klarare och tydligare. Det var det som var meningen med att vi föddes – för att få uppleva detta.”

“På samma sätt är det själva kärleksupplevelsen mellan man och kvinna eller mellan två som lever i en kärleksrelation som är meningen med livet. Att uppleva, erfara och transformeras av att delta i en process, en utlevelse och en ömsesidighet som går utanpå allt annat man upplevt, ja, det är kärlekens kärna. Det är det som gör att människan i evighet, har längtat bortom, till detta fantastiska tillstånd, till denna helhet som innefattar allt och som gör att törsten äntligen släcks, hungern och lusten får sin fullbordan.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Den Nya Bergspredikan

Av Anna Berg79170_15_19

En bok för alla människor med ett öppet sinne. Texterna, som är mycket vackra, är dikterade av den rena kärleken – Jesus – för människor i vår tid. Texterna tar upp att vi lever i den yttersta tiden, att jorden nu genomgår en reningsfas, att människorna via meditation och kärlekshandlingar skall höja sitt medvetande och att vi själva är ansvariga för vår frälsning.

Ur boken:

“Kärleken är en kvalitet som bestämmer allt livs utveckling. Den är det fundament på vilket denna jord är byggd. Den finns i varje blomma, i varje växt, i varje djur. Den finns i vinden och i jorden och vilar i varje människas inre som den ros som väntar på att få slå ut. Ibland slår denna ros ut helt och fullt i en jublande bekräftelse på Guds kärlek till människan. Ibland öppnar den sig bara litet och vågar inte ta steget fullt ut mot total hängivenhet. “

“Ni präster har en oerhört stor uppgift framför er! Dels skall ni omdana ert eget inre. Dels skall ni omvandla era insikter i praktisk handling, i ett förändrat sätt att nalkas era medmänniskor och trosfrågorna. Dels skall ni hjälpa till att avsluta den splittring av min kyrka, av min kropp, som har pågått alltför länge. “

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Mästaren Predikar

Av Anna Berg79170_15_20

I denna bok förtydligar och förstärks den information som gavs i “Den Nya Bergspredikan”. Jesus talar här bland annat om kristendomens tidiga källor, gudomliga förmågor, den gudomliga planen, mirakel och den omvälvande tid vi går till mötes.

Ur boken:

“Den förvandling jag talar om är den förvandling jag visade när vatten blev till vin vid Bröllopet i Kana. Detta var möjligt eftersom jag som Guds son kände till hur denna förvandling kunde ske. Med Guds son menar jag den människa som stod Gud närmast och som hade en utvecklingsnivå som ingen annan på Jorden då hade. Denna utvecklingsnivå kommer några av er att närma sig snart. Under tiden har jag gått vidare och besitter än mer kunskap och förmåga.”

Ty sådan är mänsklighetens lott – och jag var en del av mänskligheten – att ständigt utvecklas, att ständigt tjäna, att ständigt och ärligt söka de rätta svaren, att ständigt älska, att ständigt bege sig ut på nya äventyr.”

“Plikten som jag började att tala om är alltså inte med säkerhet något som är bra för dig. Den kan i vissa fall leda helt fel och fördröja din utveckling mot det gudomliga högst väsentligt. Alltså, min kära, lyssna inåt, öva dig dagligen i meditationens svåra konst och kontemplera över de problem du möter – och du skall bli hjälpt och komma på råd. Om det visar sig att du är på fel plats skall du skyndsamt försöka ändra på de omständigheter som är fel i ditt liv och bege dig till den plats, eller söka den uppgift, som är din.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Ängeln som övervakar Jorden

Av Anna Berg79170_15_34

Boken är dikterad för Anna Berg av Jesus och Ärkeängeln Gabriel. Den kan liknas vid en andlig handledning och fokuserar på den transformation som människan skall genomgå. Den handlar också om Jesu återkomst i vår värld och känns ibland mycket omtumlande. Texterna är vackra, oerhört starka och transformerande.

Ur boken:

Om Jesu återkomst: ” Det enda som ni kan vara säkra på är att jag kommer att predika på det sätt som är karakteristiskt för mig, Jag kommer att tala så att ni känner i era hjärtan att ni är på rätt väg. Då skall ni nalkas mig och ge er tillkänna. Säg: “Jag vill hjälpa dig Herre. Jag vill vara dig till stöd. Jag vill hugsvala dig om du blir misstrodd eller bespottad. Jag vill vara den som först träder in med dig i paradiset.”

“Nej just det, en präst är aldrig ledig. Han har ett kall och detta kall skall förändra världen. Som situationen har blivit i de flesta sekulariserade länder är prästyrket inte ett kall utan en slags officiell förlängning av kyrkan till en funktion som utför ritualer på beställning. Sådan är inte er verkliga uppgift. Ni skall vara officienter vid olika kyrkliga manifestationer men er egentliga uppgift är barfotaprästens, den som kommer till människor av hjärtat.”

“Ni har ett visst antal år på er att skapa detta tillstånd på Jorden. Det som kommer att hjälpa er på vägen är de energier som ständigt, och med allt större kraft banar sig väg från alla håll i universum mot er planet, mot Jorden. Dessa energier kommer att förvandla allt i sin väg tills jorden åter är som den skall vara, men i en högre dimension av sig själv, en högre identitet av sig själv, en högre bestämmelse av sig själv och i en högre skepnad, en högre vibration av sig själv – alldeles som ni själv skall vara det – i en högre aspekt av det som ni är – i er yttersta bestämmelse och högsta nåd. Ni är de gudar i vardande som jag många gånger talat om. Ni är de gudinnor i vardande som skall förvandla allt som här finns. Ni skall bygga städer, nya skolor, nya gårdar och hus. Ni skall bygga nya fabriker och nya vägar. Ja, allt skall vara nytt och intet skall förgås.”

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Kunskapens källa

Av Anna Berg79170_15_14

Den här boken är den sista i den kanaliserade svit om fyra böcker av Anna Berg. Jesus ger här sin syn på utvecklingen på Jorden. Han framhåller Tomasevangeliet som den främsta urkunden och att leva i kloster aldrig var hans idé. Texten är magisk, kodad och påverkar dig starkt. Genom att läsa den höjer du dina vibrationer.

Ur boken:

“Denna bok är till för er förkovran och er andliga utveckling. Tag detta till er och tveka inte att försöka förstå att det som står i den är heliga ord. De glöder och bränner i din själ även om de inte verkar vara annat än just vanliga ord. “

“Ni måste stoppa utarmningen av Moder Jord. Ni måste upplysa dem omkring er och starta en rörelse att behandla henne annorlunda. Först då kan alla profetior om min återkomst bli verkliga. Jag kan inte återvända om Jorden inte är ren. Inte förrän ängderna är så gröna att de kan jämföras med himlens nejder kan jag återvända.
Inte förrän utarmningen av den kropp och själ som Moder Jord utgör är sanerad och fri från ohyra kan jag beträda hennes stoft med mina fötter. Inte förrän hon skrattar i stället för gråter vågar jag komma till er. Tag detta till era hjärtan och handla såsom jag här har sagt.”

“Ni skall nu luta er tillbaka och fråga er varför jag nu plötsligt, efter nära 2000 år, basunerar ut att jag vill att vissa delar av det traditionella kristna budskapet skall omvärderas och ni skall ta till er den helhet som presenteras i dessa böcker och i till exempel Tomas-evangeliet. Ja, varför sker detta nu? Jo, därför att det som skall ske på vår jord är av den omfattningen att ni inte kommer att kunna tro era sinnen. Ni kommer inte att förstå. För att förstå måste ni kasta av er det gamla. Betänk att det trots allt är människor som levde för 2000 år sedan, utan överblick över den moderna världen som har styrt era tankegångar. Mina tankegångar har alltid varit fria och öppna och därför är urkunder som Tomasevangeliet och dessa böcker så viktiga i vår tid när människan har nått en självständighet i tänkande och analys som gör att hon själv kan ta ansvar för sin andliga utveckling och inte bli slav under något som andra har dikterat.”

Via länk: Klicka på Beställ här
Epost: order@sdist.se
Tel: 0290-76 76 76

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka

Anna Bergs böcker finns på finska

Finland

Anna Bergs åtta böcker har alla utgivits på finska. Tre av dessa böcker kan köpas genom Michael Kirjat OY . Tel: 00358-9 39 21 036. E-post: mk@michaelkirjat.fi

Rakkaus – Tie Jumalan Luo ja Onneen (Kärleken – Vägen till Gud och lyckan)
Kirja Jeesuksen elämästä (Boken om Jesu liv)
Jälleensyntymä ja Kuolema – elämä elämien välillä (Återfödelsen och Döden)

Fem av Annas böcker kan köpas av:
Vesa  Vuorinen. Tel: 06-315 4828, e-mail: vesa-matias.vuorinen@pp.nic.fi

Jeesuksen opetuksia (innehåller ”Den nya bergspredikan”)
Miten Maapallo muuttuu paratiisiksi (Innehåller ”Mästaren predikar”
“Kunskapens källa”  och “Änglen som övervakar jorden”
Maria – henkinen mestari (”Maria – andlig mästare”)

Anna Bergs ursprungliga böcker på svenska säljer i Finland
Vesa  Vuorinen. Tel: 06-315 4828, e-mail: vesa-matias.vuorinen@pp.nic.fi

Beställ så här:
Alt 1: Via länk: Klicka på Beställ här
Alt 2: E-post: order@sdist.se
Alt 3: Tel: 0290-76 76 80

Tillbaka Nyhetsbrev