Integritetspolicy – Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-25, har följande policy upprättats för Sann Anda Förlag KB.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och det är ändamålsenligt för verksamheten. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Du finns i vårt kundregister eftersom du fyllt i en blankett med önskemål om att få information från vårt förlag, eller eftersom du köpt böcker från vårt distributionsföretag, Stjärndistribution AB.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till våra kurser eller seminarier
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi vidarebefordrar dina bokbeställningar till vår distributör Stjärndistribution som biträder oss med ordermottagning och distribution av böcker. (Personupgiftsbiträdesavtal upprättat av Stjärndistribution.)

I samband med Retreat lämnar vi uppgifter om ditt deltagande till Resebyrå och aktuellt hotell.

Avregistrering

Om du inte längre vill ha information från oss:

 • Avregistreringen kan mejlas till sannanda@telia.com eller…
 • Skicka ditt önskemål per post till: Sann Anda Förlag KB, Box 17041, 167 17 Bromma.

Ansvar

Sann Anda Förlag KB, Box 70 41, 167 17 Bromma, med organisationsnummer 96 96 43-3011, är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Sann Anda Förlag KB
Box 170 41, 167 17 Bromma Tel: 08-87 27 96 Bg 773-6341
E-mail: sannanda@telia.com Hemsida: www.sannanda.com